Hra o Truny
V a l a r   D o h a e r i s

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)
Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na akci pořádané YMCA Brno (klubem Aeria Gloris)
(dále jen „Správce“),
_____________________________________
je tento povinen na základě zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů zpracovávat moje:
1 jméno a příjmení,
2 datum narození,
3 adresu místa pobytu,
4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence účastníků akce a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy Správce přestane vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence účastníků a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy Správce přestane vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
-        YMCA v České republice
-        příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem
-       vedení evidence účastníků a s tím souvisejícími činnostmi,
-       žádosti o dotace.

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu účastnit akce výše zmíněného klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub) moje
1 fotografie,
2 videa,
3 zvukové záznamy,

za účelem
-       marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích)
-       prezentace na webu,
-       prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
-       prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé
1 telefonní číslo,
2 e-mail,
za účelem vedení evidence účastníků akce a s tím souvisejícími činnostmi (např. kontaktování účastníků apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování.
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
-       YMCA v České republice

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
-       mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
-       požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
-       na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
-       na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
-       na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
-       odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
-       podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. Toto stvrzuji potvrzením níže.
(C) 2016-2023